Kumpulan Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 5

Jun 28, 2012 Author Dian Dewi
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.7/5 (25 votes cast)

Kumpulan Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 5

 1. PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK MENGEMBANGKAN KONSEP DIRI SISWA
 2. IDÉNTIFIKASI AJÉN BUDAYA SUNDA DINA WAWACAN JAKA BAYAWAK1)
 3. MODÉL STAD (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION) PIKEUN NINGKATKEUN KAMAMPUH NGAGUNAKEUN
  UNDAK-USUK BASA SUNDA
  :Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI SMA Pasundan 3 Bandung Taun Ajar 2010/2011
 4. BASA SUNDA DIALÉK MAJALENGKA DI KACAMATAN SUKAHAJI
 5. EFEKTIVITAS MODEL INVESTIGASI KELOMPOK(GROUP INVESTIGASI)PIKEN NINGKATKEUN KAMAMPUH NGALARAPKEUN EJAHAN DINA NULIS PADARAN : study kuasi eksperimen ka siswa kelas ix b smp sekolah laboraturium-percontohan upi tahun ajaran 2010/2011
 6. ANALISIS KASALAHAN LÉKSIKAL DINA KARANGAN DESKRIPSI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT TAUN AJARAN 2007/2008 More…

Kumpulan Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 4

Jun 21, 2012 Author Dian Dewi
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.7/5 (22 votes cast)

Kumpulan Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 4

 1. PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK MENGEMBANGKAN KONSEP DIRI SISWA
 2. IDÉNTIFIKASI AJÉN BUDAYA SUNDA DINA WAWACAN JAKA BAYAWAK1)
 3. MODÉL STAD (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION) PIKEUN NINGKATKEUN KAMAMPUH NGAGUNAKEUN UNDAK-USUK BASA SUNDA :Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI SMA Pasundan 3 Bandung Taun Ajar 2010/2011
 4. BASA SUNDA DIALÉK MAJALENGKA DI KACAMATAN SUKAHAJI
 5. EFEKTIVITAS MODEL INVESTIGASI KELOMPOK(GROUP INVESTIGASI)PIKEN NINGKATKEUN KAMAMPUH NGALARAPKEUN EJAHAN DINA NULIS PADARAN : study kuasi eksperimen ka siswa kelas ix b smp sekolah laboraturium-percontohan upi tahun ajaran 2010/2011
 6. ANALISIS KASALAHAN LÉKSIKAL DINA KARANGAN DESKRIPSI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT TAUN AJARAN 2007/2008
 7. INVENTARISASI AJEN DINA UPACARA ADAT SEREN TAUN DI DESA CISUNGSANG-BANTEN KIDUL More…

Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 3

May 27, 2012 Author Dian Dewi
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (22 votes cast)

Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 3

 1. AJÉN FALSAFAH TRADISI HATAM AL’QURAN DINA UPACARA KAWINAN
  DÉSA CITANGLAR KECAMATAN SURADÉ KABUPATÉN SUKABUMI
 2. PANGAJARAN NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI NGAGUNAKEUN TÉHNIK URUN REMPUG KA SISWA KELAS V11 SMPN 1 KARANGNUNGGAL TAUN AJARAN 2007/2008
 3. AJÉN FALSAFAH UPACARA SAWÉR PANGANTÉN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMPN 12 BANDUNG KELAS VIII NGAGUNAKEUN MÉTODE DÉMONSTRASI
 4. ADEGAN PRAGMATIS KALIMAH PARENTAH DINA KUMPULAN CARPON DUKUN LEPUS KARANGAN AHMAD BAKRI
 5. ADEGAN KECAP SIPAT JEMBAR DINA MAJALAH MANGLÉ
  PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP
 6. BABANDINGAN PAKECAPAN BASA SUNDA JEUNG BASA MINANG
  PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA
 7. EFEKTIFITAS MEDIA AUDIO-MUSIKALISASI DINA PEMBELAJARAN MACA SAJAK (PORTRY READING)
  (Studi Eksperimen ka Siswa Kelas VIII MTs Darul Hikam Tasikmalaya Taun Ajaran 2008/2009) More…

Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 2

May 26, 2012 Author Dian Dewi
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.9/5 (21 votes cast)

Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 2

 1. STRUKTUR WAWACAN JAKASUNDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP
 2. KANDAGA KECAP DINA KASENIAN BÉNJANG DI DÉSA CIPORÉAT KACAMATAN CILÉNGKRANG KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP1)
 3. PERSPÉKTIF BIOGRAFIS DINA NOVEL KOLÉBAT KUWUG-KUWUNGAN KINASIH KATUMBIRIAN JEUNG GALURING GENDING KARYA TATANG SUMARSONO: ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA
 4. ANALISIS AJÉN MORAL DINA NOVÉL PAYUNG BUTUT KARYA AHMAD BAKRI
 5. KAMAMPUAN NGALARAPKEUN UNDAK USUK BASA SUNDA DINA WACANA DIALOG SISWA KELAS X MA AL-BIDAYAH BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT TAUN 2011
 6. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA GAMBAR DINA NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA DONGÉNG SMP YAPIDA
  TAUN PELAJARAN 2007/2008 More…

Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah

May 24, 2012 Author Dian Dewi
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (20 votes cast)

Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah

 1. AJÉN BUDAYA DINA WAWACAN PANGANTÉN TUJUH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMP
 2. ANALISIS RUBRIK BALÉ BANDUNG DINA MAJALAH MANGLÉ NU MEDAL TAUN 2011 PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NULIS ÉSÉY DI PAGURON LUHUR
 3. MÉDIA AUDIO PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPU NGAGUNAKEUN UNDAK-USUK BASA SUNDA:
  Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-A SMP Negeri 7 Tasikmalaya Taun Ajar 2011/2012
 4. STRUKTUR DONGÉNG DI KACAMATAN CIKALONGWÉTAN KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP
 5. MODÉL INDUKTIF HILDA TABA DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DONGÉNG:
  Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XII SMK Tekhnik Informasi dan Komunikasi Yadika Cicaléngka Kab. Bandung Taun Ajaran 2011-2012
 6. ADEGAN PUISI PUPUJIAN DI DÉSA CICADAS KABUPATÉN PURWAKARTA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP
 7. KALIMAH TEU SAMPURNA DINA NOVEL RASIAH KODEU BINÉR KARANGAN DADAN SUTISNA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA : Tilikan Struktur jeung Semantik More…