Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 2

May 26, 2012 Author Dian Dewi
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.9/5 (21 votes cast)

Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 2

 1. STRUKTUR WAWACAN JAKASUNDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP
 2. KANDAGA KECAP DINA KASENIAN BÉNJANG DI DÉSA CIPORÉAT KACAMATAN CILÉNGKRANG KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP1)
 3. PERSPÉKTIF BIOGRAFIS DINA NOVEL KOLÉBAT KUWUG-KUWUNGAN KINASIH KATUMBIRIAN JEUNG GALURING GENDING KARYA TATANG SUMARSONO: ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA
 4. ANALISIS AJÉN MORAL DINA NOVÉL PAYUNG BUTUT KARYA AHMAD BAKRI
 5. KAMAMPUAN NGALARAPKEUN UNDAK USUK BASA SUNDA DINA WACANA DIALOG SISWA KELAS X MA AL-BIDAYAH BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT TAUN 2011
 6. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA GAMBAR DINA NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA DONGÉNG SMP YAPIDA
  TAUN PELAJARAN 2007/2008
 7. LÉKSIKO-SEMANTIS KECAP SIPAT BASA SUNDA
  DINA NOVÉL PIPISAHAN KARANGAN R.A.F PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA 1)
 8. KORÉLASI PANGAWERUH JEUNG KAMAMPUH
  MAHASISWA TINGKAT HIJI
  JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH
  UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAUN AJARAN 2010/2011
 9. MÉDIA FOTO JURNALISTIK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS ÉSAI: Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas XII IPA SMA Kartika Siliwangi 2 Bandung Taun Ajaran 2010/2011
 10. ADEGAN PRAGMATIS KALIMAH PANANYA DINA NASKAH DRAMA SUNDA KARANGAN SISWA KELAS XII IPA SMA NEGERI 1 SINDANGKASIH KABUPATÉN CIAMIS TAUN AJARAN 2010-2011
 11. ANALISIS STRUKTUR JEUNG AJÉN MORAL DINA NASKAH WAWACAN RATU DÉWI MALÉKA
 12. ÉFÉKTIVITAS MODÉL DEBAT PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NYARITA
  (Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas X SMA Pasundan 3 Bandung Taun Ajaran 2010/2011)
 13. KECAP RAJÉKAN BINARUNG RARANGKÉN DINA NOVÉL BABALIK PIKIR KARYA SAMSOEDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP
 14. AJÉN BUDAYA SUNDA DINA KACAPI SOLAWAT PIKEUN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP KELAS VII
 15. KUALITAS SOAL BASA SUNDA DI SMP NEGERI 45 BANDUNG SEMESTER GANJIL TAUN AJAR 2010/2011
 16. AJÉN FALSAFAH DINA RUMPAKA KAKAWIHAN KAULINAN BARUDAK DUSUN KRAJAN 1 DÉSA KUTAGANDOK KECAMATAN KUTAWALUYA KARAWANG PIKEUN PANGDEUDEUL MATÉRI PANGAJARAN MUATAN LOKAL BASA SUNDA
 17. MODÉL PANGAJARAN MACA INTERPRETATIF PIKEUN NINGKATKEUN KAMAMPUH MACA DONGÉNG
  (Panalungtikan Kuasi Éksperimén ka Siswa Kelas VII B SMP PGRI Tanjungsari Kab. Bogor Taun Ajaran 2010/2011)
 18. BABANDINGAN NGALARAPKEUN EJAHAN DINA NULIS CARPON SISWA RSBI JEUNG REGULER KELAS NII SMPN 1 LEMBANG TAUN AJARAN 2010-2011
 19. ÉFÉKTIVITAS MODÉL PANGAJARAN TÉMATIK DINA PANGAJARAN NULIS SISINDIRAN WANGUN PAPARIKAN JEUNG RARAKITAN
  :Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII C SMP Pasundan 6 Bandung Taun Ajaran 2010/2011
 20. UNSUR INTRINSIK CARITA RAYAT KACAMATAN CIGASONG KABUPATÉN MAJALENGKA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN SASTRA DI SMA
 21. MODEL PENGAJARAN TIMBAL-BALIK (RECIPROCAL TEACHING) PIKEUN NINGKATKEUN KAMAPUHAN MACA PAMAHAMAN ARTIKEL
  (Panalungtikan Tindakan kelas Ka Siswa Kelas IX-D SMP Negeri 3 Lembang Taun Ajaran 2010/2011)
 22. MODEL “RAMAT LANCAH” (WEBBED) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas IX-D SMP Negeri 19 Bandung Taun Ajaran 2010-2011
 23. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA MAJALAH DINGDING (MADING) DINA PANGAJARAN NULIS BIOGRAFI (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X Multimédia-1
  SMK Pasundan 3 Kota Bandung)
 24. ISTILAH TATANÉN DI WILAYAH KACAMATAN KARANG TENGAH KABUPATÉN CIANJUR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN
  KANDAGA KECAP BASA SUNDA DI SMP
 25. MODÉL EXPLICIT INTRUCTION PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS AKSARA SUNDA
  (Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas X-1 SMA Pasundan 3 Bandung Taun Ajar 2010/2011)
 26. ÉFÉKTIVITAS MODÉL NULIS KALIMAH DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA : Studi Kuasi Ékspérimen ka Siswa Kelas X Mesin 1 SMK Al-Falah Kota Bandung Taun Ajaran 2010/2011
 27. Deiksis dina terjemahan basa sunda Q.S Al-bagoroh pikeun bahan pangajaran di SMA/MA
 28. TEKNIK WAWANCARA PIKEUN NINGKATKEUN KAMAPUH NULIS BIOGRAFI
  (Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas X-E SMA Pasundan 1 Bandung Taun Ajar 2010/2011)
 29. FOLKLOR NGARAN PATEMPATAN DI KACAMATAN KARAWANG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN KELAS VII DI SMP
 30. CAMPUR KODE DINA PAGUNEMAN SISWA RSBI KELAS X SMA PASUNDAN 1 BANDUNG
 31. KORÉLASI ANTARA KAMAMPUH BIANTARA JEUNG PRÉSTASI DIAJAR BASA SUNDA MURID KELAS X
  SMA PASUNDAN 1 BANDUNG TAUN AJAR 2010/2011
 32. INTÈRNÈT LEARNING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS CARITA PONDOK
  : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas XI Ilmu Sosial 3
  SMA Negeri I Cisolok Kabupatèn Sukabumi Taun Ajar 2010/2011
 33. KASALAHAN MORFOLOGIS DINA KARANGAN ÉSÉY SISWA KELAS XII SMA KARTIKA SILIWANGI 2 BANDUNG TAUN AJAR 2010/2011
 34. ANALISIS ÉJAHAN BASA ALAY NU AYA DINA FACEBOOK1)
 35. AJÉN SOSIOLOGIS DINA TRADISI UPACARA ADAT NGALAKSA DI DÉSA RANCAKALONG KACAMATAN RANCAKALONG KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII
 36. ÈFÉKTIVITAS MÈDIA KOMIK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA PAMAHAMAN DONGÉNG (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X-2
  SMA Pasundan 8 Bandung Taun Ajaran 2010/2011)
 37. RÉLEVANSI MATÉRI BUKU AJAR BASA SUNDA SMA/SMK/MA JEUNG SKKD
 38. MODÉL COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) PIKEUN NINGKATKEUN KAMAMPUH MACA SAJAK
  (Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas IX-1 SMP Negeri I Leuwiliang Kabupatén Bogor Taun Ajaran 2010/2011)
 39. ÉFÉKTIVITAS MODÉL PANGAJARAN KONSTRUKTIVISME DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI
  (Studi Kuasi Éksperimen ka Siswa Kelas VII-B SMP Pasundan 6 Bandung)
 40. MA’NA INHÉREN KECAP PAGAWÉAN DINA KARANGAN PANGALAMAN SISWA KELAS VII-A SMP PASUNDAN 3 BANDUNG TAUN AJARAN 2010/2011
 41. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA PILEM DINA PANGAJARAN NULIS CARITA PONDOK
  (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPA 3 SMA Pasundan 8 Bandung Taun Ajaran 2010/2011)
 42. ANALISIS STRUKTUR WAWACAN SAMAUN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA KELAS XII
 43. ISTILAH PATEMPATAN DUMASAR TOPONIMI DI KACAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT
 44. MODÉL PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW) DINA PANGAJARAN NULIS TÉKS HASIL WAWANCARA:Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Dayeuhkolot Taun Ajaran 2010/2011
 45. MODÉL PANGAJARAN PAKEM JEUNG MODÉL PANGAJARAN EXAMPLES NON EXAMPLES DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI: Studi Komparatif Siswa Kelas VII SMP Pasundan 3 Bandung
 46. TOPONIMI NGARAN-NGARAN KAMPUNG DI DESA TANJUNG WANGI KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG DUMASAR KANA KAJIAN FOLKLOR
 47. SILSILAH LULUHUR CIAMIS: ULIKAN FILOLOGIS JEUNG ANALISIS TÉKS
 48. KECAP PEGAWEAN RUNDAYAN DINA NOVEL BABALIK PIKIR KARANGAN SAMSOEDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP
 49. AJÉN FALSAPAH DINA ARSITÉKTUR IMAH ADAT KAMPUNG PULO DI DÉSA CANGKUANG KACAMATAN LELES KABUPATÉN GARUT
 50. PANGAJARAN NULIS SAJAK NGAGUNAKEUN MODÉL COOPERATIFE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3 BANDUNG TAUN AJARAN 2007/2008
Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 2, 4.9 out of 5 based on 21 ratings

Leave a Reply: