Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 3

May 27, 2012 Author Dian Dewi
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (22 votes cast)

Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 3

 1. AJÉN FALSAFAH TRADISI HATAM AL’QURAN DINA UPACARA KAWINAN
  DÉSA CITANGLAR KECAMATAN SURADÉ KABUPATÉN SUKABUMI
 2. PANGAJARAN NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI NGAGUNAKEUN TÉHNIK URUN REMPUG KA SISWA KELAS V11 SMPN 1 KARANGNUNGGAL TAUN AJARAN 2007/2008
 3. AJÉN FALSAFAH UPACARA SAWÉR PANGANTÉN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMPN 12 BANDUNG KELAS VIII NGAGUNAKEUN MÉTODE DÉMONSTRASI
 4. ADEGAN PRAGMATIS KALIMAH PARENTAH DINA KUMPULAN CARPON DUKUN LEPUS KARANGAN AHMAD BAKRI
 5. ADEGAN KECAP SIPAT JEMBAR DINA MAJALAH MANGLÉ
  PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP
 6. BABANDINGAN PAKECAPAN BASA SUNDA JEUNG BASA MINANG
  PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA
 7. EFEKTIFITAS MEDIA AUDIO-MUSIKALISASI DINA PEMBELAJARAN MACA SAJAK (PORTRY READING)
  (Studi Eksperimen ka Siswa Kelas VIII MTs Darul Hikam Tasikmalaya Taun Ajaran 2008/2009)
 8. BASA SUNDA WEWENGKON KUNINGAN DI KECAMATAN CIGANDAMEKAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA
 9. PEMBELAJARAN NGAWANOHKEUN KALIMAH BASAJAN NGAGUNAKEUN MÉDIA GAMBAR DI TK FLAMBOYAN PURWAKARTA
 10. BASA SUNDA WEWENGKON CIAMIS KACAMATAN SIDAMULIH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP 1
 11. KAMAMPUH NGALARAPKEUN ÉJAHAN DINA KARANGAN ÉKSPOSISI SISWA KELAS VII SMP PASUNDAN 3 BANDUNG 1)
 12. BASA SUNDA DINA PIDANGAN CINTA KA KAMPUNG BANDUNG (CIKAPUNDUNG) DI RADIO GARUDA 105,5 FM BANDUNG
 13. KAMAMPUH NGAWAWANCARA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 CICALÉNGKA TAUN AJARAN 2008/2009
 14. KAMAMPUH NULIS ÉSÉY NGAGUNAKEUN MÉDIA GAMBAR
  SISWA KELAS VIII SMPN 3 LEMBANG TAUN AJARAN 2007/2008
 15. Ajen-ajen feminis dina novel Suminar karangan Anna Mustikaati
 16. HARTI INJEUMAN DINA NOVEL KEMBANG-KEMBANG PETINGAN
  KARYA HOLISOH M.E.
 17. PANGARUH MAKÉNA BASA INDUNG DI LINGKUNGAN KULAWARGA KANA PRESTASI DIAJAR NYARITA BASA SUNDA SISWA KELAS XI SMA PASUNDAN 3 BANDUNG
 18. GÉOGRAFI DIALÉK BASA SUNDA DI KACAMATAN JAMPANGKULON KABUPATÉN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NYARITA DI KELAS VII
  SMPN I JAMPANGKULON TAUN PANGAJARAN 2007/2008
 19. KAMAMPUH NULIS TÉKS BIANTARA SISWA KELAS X SMA PASUNDAN 1 BANDUNG TAUN AJAR 2007/2008
 20. Korélasi Antara Motivasi Jeung Préstasi Diajar Basa Sunda Murid di Kelas X SMA Pasundan 8 Bandung
 21. ANALISIS KECAP BARANG WANCAHAN DINA NASKAH BERITA BASA SUNDA DI MEDIA ÉLÉKTRONIK
 22. KORÉLASI MINAT JEUNG KAMAMPUH MACA PAMAHAMAN SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SURADÉ TAUN PELAJARAN 2007/2008(1)
 23. KECAP RUNDAYAN DINA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TARJAMAHAN BASA SUNDA
  (Analisis Struktur jeung Semantik)
 24. MODÉL PANGAJARAN PICTURE AND PICTURE DINA NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI SISWA SMPN 15 BANDUNG
 25. Kasalahan ngagunakeun Vokal basa sunda dina karangan pangalaman siswa kelas VII SMP Pasundan 3 Bandung taun ajaran 2008/2009
 26. BABANDINGAN KAĖFĖKTIFAN MĖTODE CERAMAH JEUNG MĖTODE PICTURE AND PICTURE DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN DÉSKRIPSI : Panalungtikan Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII SMPN 15 Bandung Taun Ajar 2009/2010
 27. PARIPOLAH ANGGOTA AWAK DINA KECAP PAGAWÉAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP
 28. KORÉLASI ANTARA PANGAWERUH JEUNG KAMAMPUH GALARAPKEUN TATAKRAMA BASA SUNDA DINA NULIS KALIMAH PANANYA PIKEUN WAWANCARA NARASUMBER SISWA KELAS VII SMP PASUNDAN 3 BANDUNG TAUN AJARAN 2009-2010
 29. MODÉL COOPERATIVE SCRIPT DINA NGAJARKEUN APRÉSIASI SAJAK :Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Bandung Taun Ajaran 2007/2008
 30. KAMAMPUH NGARANG DÉSKRIPSI SISWA KELAS X SMA YAS BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2007/2008
 31. AJÉN ATIKAN KASENIAN SINGA DÉPOK
  DI DÉSA CUPUNAGARA KACAMATAN CISALAK KABUPATÉN SUBANG
 32. KECAP BARANG RUNDAYAN DINA NOVÉL SRIPANGGUNG KARANGAN TJARAKA : TILIKAN STRUKTUR JEUNG SÉMANTIS
 33. CAMPUR KODE BASA INDONESIA KANA BASA SUNDA DINA NASKAH BIANTARA SISWA KELAS X SMA PASUNDAN 8 BANDUNG
 34. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA KASÉT PIKEUN PANGAJARAN MACA PUISI/PUPUH : STUDI ÉKSPÉRIMÉN KA SISWA KELAS X SMK PENIDA 2 KATAPANG KABUPATÉN BANDUNG TAUN AJARAN 2007/2008
 35. KAMAMPUH BIANTARA BASA SUNDA DINA ASPÉK KABASAAN JEUNG NONKABASAAN SISWA SMA PASUNDAN 3 BANDUNG
 36. BASA SUNDA DIALÉK SUBANG DI KACAMATAN PATOKBEUSI
 37. CAMPUR KODE BASA SUNDA JEUNG BASA INDONESIA DINA KAGIATAN DIAJAR DI KELAS II SDN GENTRA MASEKDAS II KALURAHAN SUKA ASIH KACAMATAN BOJONGLOA KALER KOTA BANDUNG
 38. ADEGAN PRAGMATIS KALIMAH PANANYA
  DINA KUMPULAN CARPON AJALNA SANG BÉNTANG PILEM KARANGAN DUDUH DURAHMAN
 39. AJÉN PATRIOTIS DINA KUMPULAN CARITA PONDOK OLÉH-OLÉH PERTEMPURAN KARANGAN RUKMANA. Hs ULIKAN STRUKTURAL SEMIOTIK
 40. RAGAM BASA SUNDA PANGANTEUR PANGAJARAN DI SD NEGERI PADASUKA II DESA SUKAMULYA KACAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG
 41. KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA KANA NOVEL CARIOS AGAN PERMAS KARYA JOEHANA
 42. ANALISIS KASALAHAN BASA DINA LOKA TARJAMAH OTOMATIS BASA INDONESIA-BASA SUNDA HTTP://TARJAMAH.SABILULUNGAN.ORG/
 43. AJÉN SOSIOLOGIS KAULINAN TRADISIONAL DI DÉSA SUKATALI KACAMATAN SITURAJA KABUPATÉN SUMEDANG
 44. MÉDIA VISUAL DINA PANGAJARAN NULIS GUGURITAN DI KELAS VIII SMPN 15 BANDUNG : Studi Kuasi Ékspérimén
 45. PANGARUH NGAWASA DWIBASA KANA KAMAMPUH INTELÉKTUAL MAKÉNA BASA MURID KELAS HANDAP SDN MELONG MANDIRI 4
 46. INTERFÉRENSI LÉKSIKAL BASA INDONESIA JEUNG BASA JAWA KANA BASA SUNDA DINA KARANGAN ÉKSPOSISI SISWA KELAS VII SMPN 1 PEBAYURAN BEKASI
 47. KAMAMPUH NGUCAPKEUN FONÉM BASA SUNDA MAHASISWA
 48. SIMBOL JEUNG MA’NA NU NYAMPAK DINA TRADISI KAWINAN DI DESA CIGUGUR GIRANG KACAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG
 49. ÉFÉKTIVITAS STRATEGI MODELING BERBASIS TEKS (SMBT) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SURAT RESMI BASA SUNDA : ÉFÉKTIVITAS MODÉL QUANTUM TEACHING DINA PANGAJARAN NULIS GUGURITAN
 50. AJÉN ATIKAN DINA KAULINAN BARUDAK LEMBUR DI DÉSA SUKAMAJU KECAMATAN CIGUDEG KABUPATÉN BOGOR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SD
Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 3, 5.0 out of 5 based on 22 ratings

Leave a Reply: