Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah

May 24, 2012 Author Dian Dewi
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (20 votes cast)

Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah

 1. AJÉN BUDAYA DINA WAWACAN PANGANTÉN TUJUH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMP
 2. ANALISIS RUBRIK BALÉ BANDUNG DINA MAJALAH MANGLÉ NU MEDAL TAUN 2011 PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NULIS ÉSÉY DI PAGURON LUHUR
 3. MÉDIA AUDIO PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPU NGAGUNAKEUN UNDAK-USUK BASA SUNDA:
  Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-A SMP Negeri 7 Tasikmalaya Taun Ajar 2011/2012
 4. STRUKTUR DONGÉNG DI KACAMATAN CIKALONGWÉTAN KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP
 5. MODÉL INDUKTIF HILDA TABA DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DONGÉNG:
  Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XII SMK Tekhnik Informasi dan Komunikasi Yadika Cicaléngka Kab. Bandung Taun Ajaran 2011-2012
 6. ADEGAN PUISI PUPUJIAN DI DÉSA CICADAS KABUPATÉN PURWAKARTA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP
 7. KALIMAH TEU SAMPURNA DINA NOVEL RASIAH KODEU BINÉR KARANGAN DADAN SUTISNA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA : Tilikan Struktur jeung Semantik
 8. BABASAN JEUNG PARIBASA SUNDA : Tilikan Linguistik Antropologis
 9. AJÉN PALSAPAH DINA “UPACARA TRADISI NYUGUH” DI KAMPUNG KUTA DÉSA KARANGPANINGAL KACAMATAN TAMBAKSARI KABUPATÉN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA
 10. MODÉL MÉMORIZATION (MNEMONIK)PIKEUN NGARONJATKEUN PANGAWERUH LÉKSIKON SISWA KELAS XI SMA:
  Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPA 9 SMA Negeri 3 Bandung Taun Ajaran 2011-2012
 11. AJÉN FALSAFAH DINA UPACARA SÉRÉN TAUN DI KELURAHAN CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATÉN KUNINGAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA
 12. MODÉL TAKE AND GIVE DINA NULIS SURAT PRIBADI NGAGUNAKEUN UNDAK USUK BASA SUNDA:
  Studi Kuasi Éksperimen ka Siswa Kelas X A SMAN 3 Cimahi Taun Ajaran 2011/2012
 13. KAÉFÉKTIFAN MODÉL EXAMPLES NON EXAMPLES DINA NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS LAPORAN:
  Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII C SMPN 1 Cariu Kabupatén Bogor Taun Ajaran 2011/2012
 14. KECAP PANYAMBUNG DINA KARANGAN NARASI SISWA KELAS XI-D SMP PASUNDAN 3 BANDUNG TAUN AJARAN 2011-2012 PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NULIS
 15. AJÉN FALSAFAH DINA UPACARA ADAT NYANGKU DI KAMPUNG CUKANGPADUNG DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS PIKEUN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XI
 16. PUPUJIAN DI KAMPUNG MANIS DÉSA HAURKUNING KACAMATAN NUSAHÉRANG KABUPATÉN KUNINGAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP
 17. KASALAHAN NGALARAPKEUN UNDAK-USUK BASA SUNDA DINA NULIS BIANTARA SISWA KELAS IX SMP NEGERI 3 LEMBANG TAUN AJARAN 2011/2012
 18. WANDA DÉIKSIS DINA NOVÉL BÉNTANG PASANTRÉN KARYA USÉP ROMLI H.M PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA
 19. ANALISIS MORFOLOGIS DINA KARANGAN ÉKSPOSISI SISWA KELAS VII G SMP NEGERI 3 LEMBANG TAUN AJARAN 2011/2012
 20. AJÉN MORAL DINA BUKU DONGÉNG-DONGÉNG PAKIDULAN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SAKOLA :
  Ulikan Struktural-Semiotik
 21. MÉDIA KOMIK DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN NARASI: Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VII A SMP Negeri 15 Bandung Taun Ajaran 2011/2012
 22. MÉDIA KOMIK DINA PANGAJARAN NULIS KARANGAN NARASI: Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VII A SMP Negeri 15 Bandung Taun Ajaran 2011/2012
 23. PUPUJIAN DI KAMPUNG CIKULUNG DESA CIPENJO KACAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMP
 24. MÉDIA AUDIO-VISUAL DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN KAWIH: Studi Ékspérimén Murni ka Siswa Kelas XI SMA Pasundan 3 Cimahi
  Taun Ajaran 2011/2012
 25. WAWACAN ABU NAWAS: Transliterasi jeung analisis struktural semiotika
 26. AJÉN PALSAPAH DINA ARSITÉKTUR IMAH ADAT KAMPUNG KUTA DÉSA KARANGPANINGAL KACAMATAN TAMBAKSARI KABUPATÉN CIAMIS
 27. AJÉN FALSAFAH KASENIAN TARAWANGSA DÉSA RANCAKALONG KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATÉN SUMEDANG :
  Hiji Ulikan Sémiotik
 28. ANALISIS KECAP SEREPAN DINA KARANGAN BERITA SISWA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NULIS DI KELAS X SMAN 15 GARUT
 29. HUBUNGAN ANTARA MINAT MACA TÉKS BASA SUNDA JEUNG KAMAMPUH NGAGUNAKEUN KANDAGA KECAP SISWA KELAS VII SMP PASUNDAN 4 BANDUNG TAUN AJARAN 2011/2012
 30. AJÉN FALSAFAH DINA SIMBOL-SIMBOL TRADISI HAJAT MAKAM DI KAMPUNG KAWUNGANTEN BABAKAN DÉSA KAWUNGANTEN KECAMATAN CIKAUM KABUPATÉN SUBANG :
  Ulikan Struktural Semiotik
 31. KAÉFÉKTIFAN MÉTODE CANTOL PIKEUN PANGAJARAN UNDAK USUK BASA SUNDA:
  Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Pasundan 8 Bandung Taun Ajaran 2011/2012
 32. FRASA DIRÉKTIF DINA NOVÉL BURON KARYA AAM AMILIA PIKEUN BAHAN AJAR MACA DI SMA:
  Tilikan Struktur jeung Semantis
 33. UNSUR INTRINSIK NOVÉL KOLÉBAT KUWUNG-KUWUNGAN KINASIH KATUMBIRIAN KARYA TATANG SUMARSONO :
  Talaah Struktur-Semiotik
 34. METODE LATIHAN PIKEUN PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA
 35. MODÉL PANGAJARAN EXAMPLES NON EXAMPLES DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK
  : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII A SMP Negeri 3 Cugenang Kabupatén Cianjur Taun Ajaran 2011/2012
 36. MODÉL PANGAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAWPIKEUN NGARONJATKEUN KAPARIGELAN MACA DONGÉNG
 37. AJÉN SIMBOLIS DINA UPACARA NADRANDI DÉSA BLANAKAN KECAMATAN BLANAKAN KABUPATÉN SUBANG PIKEUN SALAH SAHIJI ALTERNATIF BAHAN AJAR DI SMP KELAS VII: ULIKAN STRUKTURAL – SÉMIOTIKA
 38. MODÉL DÉMONSTRASI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAREGEPKEUN CARITA PONDOK
  : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas IX D SMP Negeri 17 Bandung Taun Ajaran 2011-2012
 39. PAMAREKAN SAVI (SOMATIS AUDITORI VISUAL INTELEKTUAL) PIKEUN NGARONJATKEUN KAPARIGELAN NYARITAKEUN PANGALAMAN
  : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas VII-B SMP Negeri 12 Bandung Taun Ajaran 2011-2012
 40. MODÉL PANGAJARAN COMPLETE SENTENCE DINA PANGAJARAN NGALARAPKEUN KECAP PANYAMBUNG
  : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-8 SMPN 43 Bandung Taun Ajaran 2011/2012
 41. BASA SUNDA DIALÉK GARUT DI KACAMATAN KARANGPAWITAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMA
 42. GÉOGRAFI DIALÉK BASA SUNDA SURADÉ DI KABUPATÉN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP
 43. ISTILAH-ISTILAH DINA KASENIAN CELEMPUNGAN DI KACAMATAN PAMULIHAN KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP
 44. AJÉN ATIKAN DINA SISINDIRAN NU AYA DI DÉSA PARUMASAN KACAMATAN SODONGHILIR KABUPATÉN TASIKMALAYA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NULIS DI SMP
 45. SIMBOL-SIMBOL BUDAYA DINA KASENIAN RONGGÉNG GUNUNG DI KECAMATAN PADAHÉRANG KABUPATÉN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA
 46. KAMAMPUH NGALARAPKEUN UNDAK USUK BASA SUNDA DINA WACANA DIALOG SISWA KELAS X MA AL-BIDAYAH BATUJAJAR KABUPATÉN BANDUNG BARAT TAUN 2011
 47. CD MULTIMÉDIA INTERAKTIF PIKEUN MÉDIA PEMBELAJARAN NGAREGEPKEUN SORA VOKAL
 48. MODÉL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SURAT RESMI :
  Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kela IX-B SMP Negeri 17 Bandung Taun Ajaran 2011-2012
 49. MODÉL STAD : STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS PIKEUN NINGKATKEUN KAMAMPUH MACA CARITA PONDOK : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas VII-F SMP Negeri 29 Bandung Taun Ajaran 2011/2012
 50. CAMPUR KODE DINA KARANGAN PANGALAMAN SISWA KELAS VII SMPN 1 BANDUNG TAUN AJARAN 2011/2012
Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah , 5.0 out of 5 based on 20 ratings

One Response į “Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah”

 1. Lovely zawjat @ December 21st, 2012 3:12 pm

  Htr nhn :-)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Leave a Reply: