Kumpulan Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 5

Jun 28, 2012 Author Dian Dewi
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.7/5 (24 votes cast)

Kumpulan Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 5

 1. PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK MENGEMBANGKAN KONSEP DIRI SISWA
 2. IDÉNTIFIKASI AJÉN BUDAYA SUNDA DINA WAWACAN JAKA BAYAWAK1)
 3. MODÉL STAD (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION) PIKEUN NINGKATKEUN KAMAMPUH NGAGUNAKEUN
  UNDAK-USUK BASA SUNDA
  :Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI SMA Pasundan 3 Bandung Taun Ajar 2010/2011
 4. BASA SUNDA DIALÉK MAJALENGKA DI KACAMATAN SUKAHAJI
 5. EFEKTIVITAS MODEL INVESTIGASI KELOMPOK(GROUP INVESTIGASI)PIKEN NINGKATKEUN KAMAMPUH NGALARAPKEUN EJAHAN DINA NULIS PADARAN : study kuasi eksperimen ka siswa kelas ix b smp sekolah laboraturium-percontohan upi tahun ajaran 2010/2011
 6. ANALISIS KASALAHAN LÉKSIKAL DINA KARANGAN DESKRIPSI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT TAUN AJARAN 2007/2008
 7. INVENTARISASI AJEN DINA UPACARA ADAT SEREN TAUN DI DESA CISUNGSANG-BANTEN KIDUL
 8. PENERAPAN TEKTIK PERMAINAN ARISAN PADA SISWA KELAS X SMA ALMASOEM JATINANGOR SUMEDANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS DESKRIPSI
 9. ADEGAN KALIMAH SALANCAR DINA CARITA PANTUN LUTUNG LEUTIK PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMA
 10. JANGJAWOKAN DI DÉSA NAGRAK KACAMATAN BUAHDUA KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN AJAR APRÉSIASI SASTRA SUNDA DI KELAS XII SMA NEGERI I CICALÉNGKA : AJEN STRUKTUR
 11. PANGAJARAN NULIS JEUNG MACA AKSARA SUNDA NGAGUNAKEUN MEDIA GAMBAR HURUP KAGANGA
  (Studi Kuasi Éksperimén di Kelas X SMA Pasundan I Bandung Taun Ajaran 2008/2009)
 12. KAMAMPUH NULISKEUN DONGENG SDN TAJUR 1 CIGASONG MAJALENGKA
 13. MÉDIA AUDIO-VISUAL PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS CARITA PONDOK
  (Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas XI B1 RSBI SMA Pasundan 1 Bandung Taun Ajaran 2010/2011)
 14. ANALISIS SOAL UJIAN AHIR SEMESTER (UAS) BASA SUNDA SMP NEGERI 29 BANDUNG TAUN AJAR 2010/2011
 15. KALIMAH WAWARAN DINA BUKU BRANTARA BASA SUNDA KARANGAN TATANG SUMARSONO PIKEUN BAHAN AJAR NARITA DI SMA
 16. ADEGAN PRAGMATIS KALIMAH PARENTAH DINA KARANGAN PAGUNEMAN PERSUASIF SISWA KELAS X SMA PASUNDAN 8 BANDUNG TAUN AJARAN 2010/2011
 17. AJÉN ATIKAN DINA NOVEL BURAK SILUMAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRESIASI SASTRA SUNDA DI SMA NEGERI 1 SINGAPARNA
 18. ÉFÉKTIVITAS MÉDIA GAME DINA PANGAJARAN NULIS SURAT PRIBADI SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 LÉMBANG
 19. CARITA RAHYAT ANU AYA DI KACAMATAN TALAGA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMP
 20. METODE SOSIODRAMA PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAGUNAKEUN BASA SUNDA RAGAM HORMAT
  (Studi kuasi Ekspérimén di Kelas XI SMA Pasundan 3 Bandung)
 21. KANDAGA KECAP BASA SUNDA BARUDAK UMUR 2-3 TAUN DI DESA GANDASARI KACAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG (PIKEUN BAHAN DASAR DIAJAR BASA SUNDA DI PLAY GROUP)
 22. KARAKTERISTIK WANOJA DINA NOVEL KEMBANG – KEMBANG PETINGAN KARUYUGAN HOLISOH M.E
  :tilikan peminis
 23. FUNGSI SIMBOL DINA UPACARA SALAMETAN SOLOKAN COBLONG DI KAMPUNG CIRATEUN KECAMATAN SUKASARI KODYA BANDUNG
 24.  “AJÉN FALSAFAH DINA KASENIAN KUDA RÉNGGONG (LINGKUNG SENI CITRA KENCANA) DÉSA PARUNGSÉRAB KECAMATAN KATAPANG KABUPATÉN BANDUNG”
 25. KUMPULAN CARPON KANYAAH KOLOT KARYA KARNA YUDIBRATA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP KELAS VII (TILIKAN STRUKTUR JEUNG AJÉN MORAL)
 26. ADEGAN DIATÉSIS KALIMAH RANGKEPAN DINA RUBRIK “LAWANG SAKÉTÉNG” MAJALAH MANGLÉ PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP
 27. ADEGAN KALIMAH KEDALING AMBEK DINA KUMPULAN NASKAH DRAMA SUNDA JEBLOG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN GUNEMAN DI SMA 1
 28. STRUKTUR CARITA RAYAT DINA KUMPULAN BUKU CARITA RAYAT CIREBON PIKEUN BAHAN PANGAJARAN SASTRA DI SMP
 29. ÉFÉKTIFITAS PEMBELAJARAN INTERAKTIF MODÉL GAMES DIBANDINGKEUN JEUNG MODÉL PEMBELAJARAN TALKING STICK DINA PANGAJARAN KANDAGA KECAP PIKEUN SISWA KELAS X SMAN 1 CILAKU – CIANJUR TAUN AJAR 2009/2010
 30. AJÉN KAAGAMAAN DINA NOVÉL MASYITOH KARANGAN AJIP ROSIDI
  PIKEUN BAHAN PANGAJARAN SASTRA DI SMA
 31. UNSUR PANGGENTRA (VOKATIF) KALIMAH BASA SUNDA DINA NOVEL PAYUNG BUTUT KARANGAN AHMAD BAKRI PIKEUN BHAN PANGAJARAN DI SMA
 32. AJEN ATIKAN DINA NASKAH TATA CARA NGURUS OROK

 

Kumpulan Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 5, 4.7 out of 5 based on 24 ratings

Leave a Reply: