Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 3

May 27, 2012 Author Dian Dewi
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (22 votes cast)

Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah 3

 1. AJÉN FALSAFAH TRADISI HATAM AL’QURAN DINA UPACARA KAWINAN
  DÉSA CITANGLAR KECAMATAN SURADÉ KABUPATÉN SUKABUMI
 2. PANGAJARAN NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI NGAGUNAKEUN TÉHNIK URUN REMPUG KA SISWA KELAS V11 SMPN 1 KARANGNUNGGAL TAUN AJARAN 2007/2008
 3. AJÉN FALSAFAH UPACARA SAWÉR PANGANTÉN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMPN 12 BANDUNG KELAS VIII NGAGUNAKEUN MÉTODE DÉMONSTRASI
 4. ADEGAN PRAGMATIS KALIMAH PARENTAH DINA KUMPULAN CARPON DUKUN LEPUS KARANGAN AHMAD BAKRI
 5. ADEGAN KECAP SIPAT JEMBAR DINA MAJALAH MANGLÉ
  PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP
 6. BABANDINGAN PAKECAPAN BASA SUNDA JEUNG BASA MINANG
  PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA
 7. EFEKTIFITAS MEDIA AUDIO-MUSIKALISASI DINA PEMBELAJARAN MACA SAJAK (PORTRY READING)
  (Studi Eksperimen ka Siswa Kelas VIII MTs Darul Hikam Tasikmalaya Taun Ajaran 2008/2009) More…