Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah

May 24, 2012 Author Dian Dewi
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (20 votes cast)

Kumpulan 50 Judul Skripsi Pendidikan Bahasa Daerah

 1. AJÉN BUDAYA DINA WAWACAN PANGANTÉN TUJUH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMP
 2. ANALISIS RUBRIK BALÉ BANDUNG DINA MAJALAH MANGLÉ NU MEDAL TAUN 2011 PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NULIS ÉSÉY DI PAGURON LUHUR
 3. MÉDIA AUDIO PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPU NGAGUNAKEUN UNDAK-USUK BASA SUNDA:
  Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-A SMP Negeri 7 Tasikmalaya Taun Ajar 2011/2012
 4. STRUKTUR DONGÉNG DI KACAMATAN CIKALONGWÉTAN KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP
 5. MODÉL INDUKTIF HILDA TABA DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DONGÉNG:
  Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XII SMK Tekhnik Informasi dan Komunikasi Yadika Cicaléngka Kab. Bandung Taun Ajaran 2011-2012
 6. ADEGAN PUISI PUPUJIAN DI DÉSA CICADAS KABUPATÉN PURWAKARTA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP
 7. KALIMAH TEU SAMPURNA DINA NOVEL RASIAH KODEU BINÉR KARANGAN DADAN SUTISNA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA : Tilikan Struktur jeung Semantik More…